Otwarcie ofert na budowę S5 Poznań - Wronczyn

Do GDDKiA wpłynęło 12  ofert  na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Poznań (A2 w. Głuchowo)  - Wronczyn. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających). Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.Lista złożonych ofert 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

a) cena - 90 %,

b) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

c) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

 

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

Najniższą ofertę na kwotę  ponad 529 mln  zł brutto złożyło Konsorcjum firm: Toto Construzioni Generali  z Włoch oraz Vianin Lavori  S.p.A z Rzymu. Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum firm: COLAS Polska Sp. z.o.o z  Palędzia oraz Inžinierskie stavby a.s z Košice  na kwotę ponad 798 mln zł.

 

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 22 miesięczny termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy.

Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Planowany termin podpisania umowy to I kwartał br.