Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2015


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych, opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z informacjami oznaczonymi klauzulami "LIMITÉ" lub "UNCLASSIFIED" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli ochrony informacji niejawnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dzierżawy Miejsc Obłsugi Podróżnych II i III, zlokalizowanych przy autostradach. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i Białymstoku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych i w Departamencie Spraw Obronnych Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oddziałach kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wytycznych do zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w 2015 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2015 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyką w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie opracowania Planu zarządzania kryzysowego i Raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączenik

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2015 roku - Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przygotowania i udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ćwiczeniu zarządzania kryzysowego NATO - CMX 2015

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w celu sporzadzenia "Prognozy Oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Lublinie i w Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie  organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego w grupie szkoleniowej Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych.

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojadzów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Łodzi i w Poznaniu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Łodzi i w Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez Zespół do spraw Obsłgui Kancelaryjnej i Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów. Tekst zarządzenia, załącznik - Wytyczne stosowania, załączniki A, D1, D2, D3

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Poznaniu i Szczecinie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego i zarzadzania kryzysowego w grupie szkoleniowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do sprawy zatrudnienia audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramch Kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie funkcjonowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Punktu Kontaktowego/Informacji na potrzeby realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza (HNS).

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

  

 Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie procedury odstąpienia od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie koordynacji opracowania dokumentacji do realizacji drogi ekspresowej S10. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze zmianą zarządzenia w sprawie Stadiów i składu dokumentacji projektowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2015 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Stałego Komitetu Standaryzacyjnego do spraw dokumentów wzorcowych wykorzystywanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie procedury obiegu wniosków i dyspozycji w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6załącznik 7załącznik 8,

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powierdzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II." Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia