Rok 2014 na drogach krajowych Warmii i Mazur

W 2014 roku olsztyński oddział GDDKiA zakończył ostatnie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.



Inwestycje i remonty

 

W lipcu 2014 roku zakończyły się prace na budowie 8,2 km drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie. Wykonawca ułożył warstwę ścieralną nawierzchni, wykonał  naprawę osiadania nasypu oraz roboty wykończeniowe takie jak umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania. Jesienią 2013 roku zakończyły się prace niezbędne dla zapewnienia przejezdności drogi, zabezpieczenia robót w okresie zimowym oraz montaż drogowych barier ochronnych. Dokończenie kontraktu przerwanego przez konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo zrealizowały firmy PBDiM z Mińska Mazowieckiego, PROWERK z Krakowa  oraz SKANSKA SA.

 

Również w lipcu 2014 roku wykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru wykonanych prac. Zadanie obejmowało swym zakresem przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych. Droga po przebudowie ma dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś.  Szerokość  jezdni  wynosi 8 m – dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz opaski bezpieczeństwa o szerokości po 0,5 m z obu stron. Wykonawcą zadania o wartości ok. 58 mln zł była firma Strabag.

 

Z końcem grudnia 2014 r. zakończyła się budowa nowego mostu nad rzeką Marózką w ciągu drogi krajowej nr 58 w okolicach miejscowości Kurki. Zakres robót obejmował rozbiórkę starego i  budowę nowego mostu oraz wykonanie mostu objazdowego. Nowy most ma całkowitą długość  24,5 m, szerokość – 9,2 m, rozpiętość przęsła 18 m. Nośność obiektu wynosi 50 ton. Wykonawcą zadania o wartości 2,6 mln zł była firma DROMO z Ostródy.

 

Oprócz dużych inwestycji drogowych olsztyński oddział zrealizował  w 2014 roku także mniejsze zadania remontowe.  Za kwotę ok. 16,5 mln zł wyremontowaliśmy 27 odcinków dróg o łącznej długości 23,4 km oraz 8 (7 przepustów i 1 most) obiektów mostowych za kwotę blisko 1,3 mln zł.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów na Warmii i Mazurach w 2014 roku kosztowało ok. 75 mln zł.

 

Plany na 2015

 

W 2015 roku rozpoczną się inwestycje będące obecnie w przetargach, przeznaczone do realizacji w ramach środków z budżetu UE na lata 2014-2020. W ramach zadań z  załączników 5 i 6 Programu Budowy Dróg Krajowych ogłosiliśmy w 2013 roku 7 przetargów na 9 zadań (odcinków dróg). Długość odcinków w przetargach to ok. 108,3 km (drogi ekspresowe 89,7 km i obwodnice 18,7 km). Łączna wartość tych inwestycji przeznaczonych do realizacji w nowej perspektywie to około 5 mld zł. Są to drogi ekspresowe:

  1. S-7 Nidzica – Napierki (22,7 km),
  2. S-7 Miłomłyn – Ostróda Północ (9,2 km),
  3. S-7 Ostróda Północ – Ostróda Południe (9,7 km),
  4. S-7 Ostróda Południe – Rychnowo (8,8 km),
  5. S-7 Rychnowo – Olsztynek (11,3 km),
  6. S-51 Olsztyn – Olsztynek (28,0 km):

              - odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe - 14,7 km

              - odc. Olsztyn Południe – Olsztynek – 13,3 km

oraz obwodnice:

  1. Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 (10 km),
  2. Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (8,7 km) realizowana wraz z budową odcinka S-7 Ostróda Płn. –  Ostróda Płd. jako jedno zadanie.

 

Aktualnie przed otwarciem ofert są jeszcze dwa przetargi na budowę południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 i S51. W pozostałych postępowaniach otwarto oferty (S7 Ostróda Południe – Olsztynek), wybrano wykonawcę (S7 Nidzica – Napierki, S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe, S51 Olsztyn – Olsztynek), podpisano umowę (S7 Miłomłyn – Ostróda Północ).

 

W listopadzie została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Nadzorować budowę drogi ekspresowej do Olsztynka będzie konsorcjum firm ECMG GmbH z Wiednia i SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 8,2 mln zł. Otwarte zostały także oferty na pełnienie nadzoru nad budową południowej obwodnicy Olsztyna. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.