Plan strategicznych inwestycji transportowych - Dokument Implementacyjny

Rada Ministrów przyjęła Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku). Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ( w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) w siedzibie GDDKiA Oddział w Białymstoku, pok. 312, w godz. od 7.30 do 16.00 (w dniach 26.11. – 29.12.2014 r)Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transport do 2020 (z perspektywą do 2030 r.). jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Określono w nim cele operacyjne do realizacji w perspektywie 2014-2020 w obszarze transportu drogowego, kolejowego, morskiego i wodnego śródlądowego przy wykorzystaniu środków funduszy UE.

 

Na podstawie tych celów wyznaczono kryteria wyboru projektów do przygotowania rankingu priorytetowych inwestycji, które przyczynią się do poprawy krajowej i międzynarodowej dostępności transportowej Polski. Tym samym dokument jest kompleksowym planem strategicznych inwestycji transportowych, wymaganym przez Komisję Europejską w zakresie spełnienia przez Polskę warunku ex-ante ustanowionego w perspektywie 2014-2020 dla otrzymania pomocy finansowej UE na realizację projektów wspierających rozwój transportu i infrastruktury transportowej.

 

Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, w Centrali GDDKiA oraz w oddziałach terenowych GDDKiA.