Obwodnica miasta Kłodzka


Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego na terenie Kotliny Kłodzkiej i stanowić będzie nowy węzeł komunikacyjny łączący drogi krajowe
na odcinkach:

 • DK8 (E67) – Kudowa (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK33 – Boboszów (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK46 – Złoty Stok (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK8 (E67) – Kłodzko – Wrocław.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Kłodzko, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

 

Zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

 1. Budowę infrastruktury drogowej, w tym:
 • budowę obwodnicy drogowej wraz z łącznikiem poza zwartą zabudową miasta,
 • wykonanie skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę - w postaci węzła drogowego typu „trąbka” z dziewięcioma łącznicami L1-L9 na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 8 z projektowanym przebiegiem obwodnicy m. Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 oraz rond średnich lub rond turbinowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 33 (obwodnica m. Kłodzka) oraz drogi krajowej nr 46 (łącznik);
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z zakresem realizowanych dróg krajowych;
 • budowę dróg dojazdowych do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe
  do drogi krajowej), w tym również drogę dojazdowa dla transportu wojskowego;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad projektowaną obwodnicą dla przejść bezkolizyjnych nad ciekami wodnymi, istniejącymi drogami i liniami kolejowymi,
 • budowę przepustów drogowych,
 • wykonanie infrastruktury dla obsługi projektowanego obiektu (oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu).
 • ogrodzenie posesji, wycinkę zieleni, relokację obiektów kultu religijnego;
 • budowę miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej oraz zatok do ważenia pojazdów;
 • budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów.
 1. Budowę odwodnienia.
 2. Budowę urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie obwodnicy
  na środowisko, w tym: ekranów akustycznych, urządzeń oczyszczania wód opadowych
  z jezdni, zieleni izolacyjnej, zieleni dogęszczającej, przejść dla zwierząt.
 3. Przebudowę infrastruktury kolidującej z budową projektowanej trasy drogowej.

 

 

 1. Remont istniejącej drogi krajowej nr 33 obejmujący:
 • odtworzenie/przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dla kategorii ruchu KR4 przy czym dopuszcza się użycie innych wyrobów budowlanych niż użyte pierwotnie,
 • korekta poboczy;
 • oczyszczenie rowów, bieżąca konserwacja;
 • odmulenie przepustów;
 • odtworzenie istniejących zjazdów;
 • wymianę oznakowania poziomowego i pionowego;

 

 • Parametry techniczne dla inwestycji
 1. Parametry techniczne dla Obwodnicy:
 • Klasa drogi – GP1/2 (główna ruchu przyśpieszonego)
 • Prędkość projektowa - Vp = 80 km/h
 • Prędkość miarodajna - Vm = 100 km/h
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu - KR5
 • Liczba jezdni – 1
 • Liczba pasów ruchu – 2
 • Szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • Szerokość opasek zewnętrznych – 0,50 m
 • Szerokość pobocza ziemnego - zmienne od 1,50 m do 2,00 m
 • Szerokość korony drogi – 11,0 m
 • Pochylenie skarp – 1:1,5
 • Skrajnia pionowa – min. 4,70 m
 • Pochylenia poprzeczne jezdni na prostej – 2 %
 • Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku o promieniu R= 2200 m – jak na prostej
 • Pochylenia poprzeczne jezdni na łukach skierowane do środka łuku, dla:

                            R= 1 500 m; i= 3.0 %

                            R= 1 200 m; i= 3.5 %

 

 1. Parametry techniczne dla Łącznika DK46:
 • Klasa drogi – G1/2 (główna),
 • Prędkość projektowa - Vp = 60 km/h
 • Prędkość miarodajna - Vm = 70 km/h
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR4
 • Liczba jezdni – 1
 • Liczba pasów ruchu – 2
 • Szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • Szerokość opasek zewnętrznych – 0,50 m
 • Szerokość pobocza ziemnego - zmienne od 1,50 m do 2,00 m
 • Szerokość korony drogi – 11,0 m
 • Pochylenie skarp – 1:1,5
 • Skrajnia pionowa – min. 4,70 m
 • Pochylenia poprzeczne jezdni na prostej – 2 %
 • Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku o promieniu R= 1 500 m – jak na prostej
 • Pochylenia poprzeczne jezdni na łukach skierowane do środka łuku, dla:

                          R= 450 m; i= 4.0 %

                          R= 700 m; i= 3.0 %

                                      R= 400 m; i= 2.0 %

 

Przetarg w systemie Zaprojektuj i Buduj został ogłoszony  20. 12. 2013 r. Zadanie na drugim etapie przetargu. Oddanie do  ruchu planowane na przełomie 2018/2019r