Procedura zlecania badań
 1. Zleceniodawca zleca wykonanie badań i/lub pobranie materiału poprzez dostarczenie do Laboratorium formularza zlecenia.
 2. Formularz zlecenia powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwę inwestycji,
 • termin (data i godzina),
 • lokalizacja/obiekt,
 • element/warstwa,
 • rodzaj i pochodzenie materiału,
 • rodzaj badań,
 • nr i data recepty,
 • wykonawca,
 • nr SST/lub inny dokument dotyczący wymagań,
 • informacja o przekazywanych dokumentach,
 • osoba do kontaktu.
 1. Zleceniodawca może pobrać i dostarczyć próbkę do siedziby Laboratorium lub przekazać tę próbkę pracownikom Laboratorium na budowie. W takim przypadku do zlecenia powinien być dołączony protokół pobrania/przyjęcia zgodny z obowiązującym wzorem.
 2. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularzy spowoduje, że badanie materiału, do którego dołączone jest zlecenie nie zostanie wykonane do czasu uzupełnienia brakujących danych lub wyjaśnienia nieprawidłowości przez Zleceniodawcę.
 3. Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę przyjmowane są przez upoważnionego pracownika. Pracownik Laboratorium sprawdza zgodność danych ze zlecenia z oznakowaniem materiału oraz przydatność materiału do badania zapisując niezbędne informacje na protokole. W przypadku stwierdzenia przez Laboratorium niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi pobierania, transportu próbek lub jakiegokolwiek innego rodzaju nieprawidłowości powodującej, że materiał nie może być wykorzystany do badania, Laboratorium może odmówić wykonania badania.
 4. Zleceniodawca pozostawia oryginały zlecenia i protokołu w Laboratorium.
 5. W przypadku zlecenia pomiarów terenowych lub pobrania prób Zleceniodawca powinien przed złożeniem zlecenia uzgodnić telefonicznie termin przyjazdu.

 

UWAGA!

Laboratorium zastrzega możliwość zmiany zakresu zleconych badań po weryfikacji zlecenia. Wszystkie zmiany zostaną uzgodnione ze Zleceniodawcą.