S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 24 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- lata realizacji – 2015-2019

 

GDDKiA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

etap zrealizowany:

studium techniczno ekonomiczne: 10.2009

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

decyzja środowiskowa: 09.07.2010

ostateczność decyzji środowiskowej: 01.03.2011

przetarg na zaprojektowanie i budowę ogłoszony: 21.08.2014

podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę: 09.10.2015

złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID: 08.08.2016

wydanie decyzji ZRID: 12.12.2016

oddanie drogi do użytkowania: 30.09.2019

 

strona internetowa projektu: http://www.kielpino-koszalin.droga-s6.pl

 

II. Opis inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kiełpino z DW 105 (bez węzła) do węzła Kołobrzeg Zachód z DW 162 (z węzłem) o długości 24 km. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z droga ekspresowa). Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie. Rozpoczyna się za węzłem Kiełpino i przebiega głównie przez pola omijając miejscowości Kinowo, Jarkowo, Byszewo i Niemierze. Dopiero przed węzłem Kołobrzeg Zachód droga przebiega przez tereny leśne. W rejonie miejscowości Kinowo i Jarkowo planowana jest budowa Miejsca Obsługi Podróżnych. W rejonie miejscowości Byszewo w wariancie 2 przewidziano budowę węzła Byszewo z DP 0257Z (w wariancie 1 brak węzła). Przedmiotowy odcinek kończy się na węźle Kołobrzeg Zachód z DW 162. 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 2x2
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
- szerokość pasa awaryjnego 2.50 m
- szerokość pasa dzielącego 4.00 – 6.00 m
- szerokość poboczy gruntowych 0.75 – 2.50 m
- skrajnia pionowa 4.70 – 5.00 m
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, miejsc obsługi podróżnych, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

Plan orientacyjny odcinka Kiełpino - Kołobrzeg Zachód:

 

GDDKiA 

GDDKiA 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

 

6. Węzły
"Kołobrzeg Zachód"

 


III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2010r. wskazano na konieczność wybudowania przejść dla zwierząt.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.

 

Powiązane informacje:

Decyzja środowiskowa dla drogi S6 ostateczna (17.03.2011)

Projektowanie drogi S6 będzie kontynuowane (26.10.2012)

Startuje projektowanie S6 (12.04.2013)

Ekspresowo do Kołobrzegu - przetargi na kolejne 53 kilometry drogi S6 ogłoszone (21.08.2014)

Duże zainteresowanie budową dróg w naszym regionie (06.10.2014)

Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych na ostatni odcinek S6 między Goleniowem a Koszalinem (08.06.2015)

Oferty cenowe na odcinek S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód otwarte (16.07.2015)

Ekspresowo do Kołobrzegu - umowa podpisana (09.10.2015)

Nabywanie nieruchomości pod drogę S6 - Informator (30.06.2016)

Odcinek S6 Kiełpino – Kołobrzeg z decyzją ZRID (13.12.2016)

Ponad 1 miliard złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla drogi S6 (11.09.2017)

S6 wydłuży się do Kołobrzegu (27.09.2019)