S6 Goleniów - Nowogard


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 19,8 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- lata realizacji – 2015-2019

- wartość projektu: 424,6 mln złotych

 

GDDKiA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

etap zrealizowany:

studium techniczno ekonomiczne: 10.2009

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

decyzja środowiskowa: 09.07.2010

ostateczność decyzji środowiskowej: 01.03.2011

przetarg na zaprojektowanie i budowę ogłoszony: 14.08.2014

podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę: 29.09.2015

złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID: 29.07.2016

wydanie decyzji ZRID: 09.12.2016

oddanie drogi do użytkowania: 08.05.2019

 

strona internetowa projektu: http://www.s6goleniow-kielpino.pl/

 

II. Opis inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów - Nowogard o długości ok. 19,2 km. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa). Przedmiotowy odcinek rozpocznie się na węźle Goleniów Północ, który stanowi połączenie dróg krajowych nr 3 i 6, a zakończy na włączeniu w istniejącą obwodnicę Nowogardu.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 2x2
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
- szerokość pasa awaryjnego 2.50 m
- szerokość pasa dzielącego 4.00 – 6.00 m
- szerokość poboczy gruntowych 0.75 – 2.50 m
- skrajnia pionowa 4.70 – 5.00 m
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

Plan orientacyjny odcinka Goleniów - Nowogard:

GDDKiA 


4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

 

6. Węzły

„Goleniów Północ” typu WA
„Żółwia Błoć” typu WB
„Kikorze” typu WB

 


III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2010r. wskazano na konieczność wybudowania przejść dla zwierząt.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.

 

Powiązane informacje:

Decyzja środowiskowa dla drogi S6 ostateczna (17.03.2011)

Projektowanie drogi S6 będzie kontynuowane (26.10.2012)

Startuje projektowanie S6 (12-04-2013)

Droga S6 nie odetnie żadnej gminy od świata (20-09-2013)

Ponad 63 km nowej drogi ekspresowej – przetargi na zaprojektowanie i budowę pierwszych trzech odcinków S6 miedzy Goleniowem a Koszalinem ogłoszone (14-08-2014)

Duże zainteresowanie budową dróg w naszym regionie (06-10-2014)

Zaproszenia do składania ofert cenowych na odcinek Goleniów – Nowogard drogi S6 wysłane (14.04.2015)

Otwarcie ofert cenowych na zaprojektowanie i budowę odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 (30.06.2015)

Rusza realizacja drogi S6 – umowa na odcinek Goleniów - Nowogard podpisana (29.09.2015)

Nabywanie nieruchomości pod drogę S6 - Informator (30.06.2016)

Pierwszy wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi S6 (29.07.2016)

Budowa S6 Goleniów – Koszalin może ruszyć - pierwsze decyzje zezwalające na realizację wydane (09.12.2016)