Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10


GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-048/14-00

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.09.2014 

Całkowita wartość projektu: 339 581 049,83 pln

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 266 484 685,21 pln

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem Projektu było przedsięwzięcie obejmujące budowę południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński o całkowitej długości 13,43 km, na którą składa się droga ekspresowa S10 o długości 13,163 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km pomiędzy drogą ekspresową S10 i kontynuacją DK 10, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 106 Stargard Szczeciński - Pyrzyce na długości 1,44 km, budowę 3 węzłów drogowych: „Stargard Szczeciński Zachód” (poprzednia nazwa „Lipnik”), „Stargard Szczeciński Kluczewo” (poprzednia nazwa „Osiedle Pyrzyckie”), „Stargard Szczeciński Wschód” (poprzednia nazwa „Święte”), budowę i przebudowę odcinków dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia.

 

Inwestycja znajdowała się w północno-zachodniej części Polski na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w jego zachodniej części. Na swoim przebiegu analizowany odcinek przechodzi przez obszar powiatu stargardzkiego, gminę Stargard Szczeciński, gminę Kobylanka i miasto Stargard Szczeciński. Realizacja projektu miała na celu stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T.

 

Zakres projektu obejmował m.in.:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na długości 13,163 km,
 • budowę łącznika w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 106 Stargard Szczeciński- Pyrzyce na długości 1,44 km,
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Stargard Szczeciński Zachód” (poprzednia nazwa „Lipnik”), „Stargard Szczeciński Kluczewo” (poprzednia nazwa „Osiedle Pyrzyckie”), „Stargard Szczeciński Wschód” (poprzednia nazwa „Święte”),
 • budowę 11 obiektów mostowych w ciągu i nad projektowanymi jezdniami, stanowiących jednocześnie wskaźnik produktu liczby wybudowanych obiektów inżynieryjnych (8 wiaduktów, 1 estakada, 1 przejście dla zwierząt, 1 kładka pieszo- rowerowa)

Głównymi celami projektu były: 

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu,
 • wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Stargardu Szczecińskiego, a co za tym idzie poprawa warunków życia w miejskiej zabudowie sąsiadującej z zastępowaną drogą krajową nr 10

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia była budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński o całkowitej długości 13,43 km, na którą składa się droga ekspresowa S10 o długości 13,163 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km pomiędzy drogą ekspresową S10 i kontynuacją DK 10.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10

 • Data podpisania umowy: 25.04.2008 r.
 • Numer umowy: 31/I/2008
 • Wykonawca: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co. KG
 • Wartość:  292 546 549,66 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 30.06.2010r.
 • Realizacja zakończona

Tytuł kontraktu: Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na zadaniu Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz

 • Data podpisania umowy: 25.09.2007
 • Numer umowy: 24/N/2007
 • Wykonawca:  konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT ( Lider Konsorcjum), DHV Polska Sp. z o.o.
 • Wartość:  2 250 534,00 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 30.11.2012r.
 • Kontrakt zakończony