Laboratorium docenione

Od 24 stycznia bieżącego roku Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe (WT-LD) białostockiego oddziału GDDKiA posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1486.Na każdym etapie realizacji inwestycji, w ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości robót, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe sprawdza czy wykonawcy budują drogi zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. W ubiegłym roku WT-LD białostockiego Oddziału GDDKiA przebadało łącznie 2 287 próbek w ramach monitorowania jakości robót na drogach krajowych realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

 

Wydany w styczniu certyfikat stanowi formalne potwierdzenie kompetencji WT-LD do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do budowy dróg i mostów. PCA udzielając akredytacji WT-LD podkreśliło jego mocne strony, takie jak doświadczenie i wysokie kompetencje personelu oraz zaangażowanie Dyrekcji Oddziału i pracowników we wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Certyfikat został wydany po przeprowadzonej w dniach 21 i 22 listopada ubiegłego roku przez PCA ocenie WT-LD pod względem kompetencji w zakresie technicznym i systemu zarządzania, mając na uwadze zachowanie przez WT-LD bezstronności i niezależności oraz zapewnienie rzetelności świadczonych usług badawczych.

 

Zakres akredytacji WT-LD jest dostępny na stronie internetowej: www.pca.gov.pl. W roku bieżącym planowane jest rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne badania.