Obwodnica Szczuczyna – ponowne otwarcie terminu na zgłaszanie należności

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku informuje o ponownym otwarciu 21 – dniowego terminu na dokonanie zgłoszeń należności w związku z realizacją zamówienia „Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S 61/…/ na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.Zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie, co miało miejsce 5 lutego 2014 r.