Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5


GDDKiA

 

Nr Projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-044/13
Data podpisania UoD: 25.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1 215 694 216,16
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 766 435 014,32

Główne cele projektu:
Celami projektu są: stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T, poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Poznania, a co za tym idzie poprawę warunków życia miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną drogą krajową nr 11, poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Poznania oraz województwa wielkopolskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową, wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa wielkopolskiego i granice państwa, dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania obejmującej: budowę drogi ekspresowej S11 i S5 o łącznej długości 25,90 oraz budowę łącznika w ciągu drogi krajowej nr 11 o długości 1,39 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i Miasta Poznań. Zachodnia Obwodnica Poznania stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w dodatkowym korytarzu paneuropejskim sieci TEN-T. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizuje także wytyczne 1.1.1 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, powtórzone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 – rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
1. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S-11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP I DŁ. 14,2 KM

 • Data podpisania umowy: 17.07.2009 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/24/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Skanska S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 458 710 740,19 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 28 listopada 2011 r. (odcinek Poznań Tarnowo Podgórne - Poznań Skórzewo) oraz 03 czerwca 2012 r. (odcinek Poznań Skórzewo - Poznań Zachód)

2. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP IIA DŁ. 7,74 KM

 • Data podpisania umowy: 14.04.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/103/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Colas Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Strabag Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 228 994 038,13 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 30 października 2012 r. (odcinek Poznań Suchy Las - Poznań Zachód)

3. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S11 NA ODCINKU ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIB - S11 OD WĘZŁA "ROKIETNICA" KM 7+740,00 DO WĘZŁA "SWADZIM" KM 13+068,00 O DŁUGOŚCI 5,3 KM WRAZ Z PROMOCJĄ

 • Data podpisania umowy: 12.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/117/2012
 • Wykonawca: Skanska S.A.
 • Wartość kontraktu: 107 883 140,20 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 19 grudnia 2014 r. (odcinek Poznań Rokietnica - Poznań Tarnowo Podgórne)

4. BUDOWA WIADUKTU WS 22A NAD LINIĄ KOLEJOWĄ WARSZAWA - KUNOWICE W KM 317+052 W CIĄGU DROGI DOJAZDOWEJ NR 2.13 - 2.18 WRAZ Z BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH W RAMACH ROZBUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY POZNANIA

 • Data podpisania umowy: 06.09.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/56/2011
 • Wykonawca: Ziajka Zbigniew - Przedsiębiorstwo Drogowe
 • Wartość kontraktu: 10 121 487,23 PLN
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano w dniu 24 sierpnia 2012 r.

5. WYKONANIE PRZEPUSTU POD NASYPEM LINII KOLEJOWEJ NR 354 POZNAŃ - PIŁA W KM 12+063,00

 • Data podpisania umowy: 08.10.2012 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/95/2012
 • Wykonawca: Stalmont Spółka Jawna
 • Wartość kontraktu: 377 407,69 PLN
 • Roboty zakończono w dniu 31 stycznia 2013 r.

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP I DŁ. 14,2 KM W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 21.07.2009 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/88/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (Lider), Grontmij Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 3 364 733,49 PLN
 • Umowa została zrealizowana

7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIA - S11 OD WĘZŁA "ZŁOTKOWO" - KM 0+000,00 DO WĘZŁA "ROKIETNICA" - KM 7+740,00 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 7,74 KM W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 25.01.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/PO-R-2/99/09
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (Lider), Grontmij Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 2 274 093,83 PLN
 • Wykonawca pełni prace związane z rozliczeniem końcowym umowy

8. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM "BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S11 NA ODCINKU ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIB - S11 OD WĘZŁA "ROKIETNICA" KM 7+740,00 DO WĘZŁA "SWADZIM" - KM 13+068,00 W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 20.05.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/PO/R-2/03/2013
 • Wykonawca: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 088 780,42 PLN
 • Wykonawca pełni prace związane z rozliczeniem końcowym umowy