SPRAWY INDYWIDUALNE WYMAGAJĄCE ZGODY /ZEZWOLENIA/ ZARZĄDCY DROGI


I. Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządca jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1369),

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282).

 

II. Zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek zainteresowanego, wymaga:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym,

2) przebudowa zjazdu z drogi,

3) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) lokalizacja zjazdu z drogi (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu budowlanego na działce),

5) umieszczenie reklam w pasie drogowym,

6) usytuowanie obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości mniejszej, aniżeli przewidzianej przepisami ustawy o drogach publicznych.

 

III. Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego do nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny, a także wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości dla której strona posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego lub ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski podlegające opłacie skarbowej:

1) ustanowienie pełnomocnictwa – 17,00 zł; oplata dokonana na konto Urzędu Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85 – 102 Bydgoszcz, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

2) zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu – 82,00 zł; opłata dokonana na konto Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola, nr rachunku: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

 

IV. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty wnoszone na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy:

1) opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki za zajęcie 1 m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień;

2) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim;

3) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Wysokości stawek opłat są zróżnicowane i zależą od rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego, rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

 

V. Za zajęcie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej według zasad, gdyby zezwolenie zostało udzielone.