Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2014


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie użycia nazwy komórki organizacyjnej "Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 stycznia 2014 roku uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA we Wrocławiu i Opolu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych do zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w 2014 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany obszarów działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzeniazałącznik 1

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lutego 2014 roku uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i wdrożenia Krajowego Systemu Zarządznia Ruchem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego w grupie szkoleniowej Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zadządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10, załącznik 11

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie użycia nazwy komórki organizacyjnej "Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego w grupie szkoleniowej GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2014 w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wzorów wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych. Tekst zarządzenie

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury  oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenie, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządznie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Tekst zarządzenia, załącznik 1 cz.1, załącznik 1 cz.2, załącznik 1 cz.3, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2014 roku uchylające zarządzenie w sprawie służbowych kart płatniczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach krajowych. Tekst zarządzenia. Wytyczne składają się z następujących elementów:

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla kontraktu: "Budowa autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2014 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2014 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjengo oddziałowi Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 roku zmienające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla kontraktu "Budowa autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa z republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2014 roku zmienające zarządzenie w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku zmienające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku zmienające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mieneralno-asfaltowych Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GDDKiA w 2014 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 października 2014 roku zmianiające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w 2014 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu realizacji obwodnicy miejscowości Kępno. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie obszaru działania komórki organizacyjnej do spraw technologii - laboratoriów drogowych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do określenia parametrów technicznych dla sieci dróg krajowych pod względem dostosowania parametrów projektowanych inwestycji do wielkości prognozowanego ruchu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrad A1, A2, A4 oraz A18, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krawjoych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie procedury windykacji należności w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3