Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - Etap I


GDDKiA

 

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – Etap I

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-043/13-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 15.11.2013 r.

Data podpisania Aneksu do UoD: 21.08.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 126 940 713,70 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 88 952 897,09  PLN

 

 

Opis projektu:

 Przedmiotem projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020” jest opracowanie dokumentacji,  niezbędnej dla przygotowania do realizacji szeregu inwestycji drogowych zlokalizowanych w ramach docelowej sieci transportowej TEN-T na terenie Polski. W sumie projekt obejmuje 43 umów na przygotowanie dokumentacji: przetargowych, przedprojektowych, projektowych i studialnych, a także materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych. Przygotowywane do realizacji w latach 2014-2020 odcinki dróg ekspresowych: S2, S7, S8, S17, S19 przebiegają przez obszar 6 województw, tj.: kujawsko-pomorskiego, pomorskie,  świętokrzyskiego, lubelskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie.

 

 

Główne cele projektu:

 Realizacja projektu przyczyni się do usunięcia zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej, zapewnienia połączeń infrastrukturalnych pomiędzy najważniejszymi ośrodkami wzrostu, a obszarami o mniejszej dynamice rozwoju, co umożliwi ograniczenie kosztów generowanych przez transport, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne.

 Prace przygotowawcze przewidziane w projekcie dotyczą również budowy obwodnic i tras wylotowych, co pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych, dzięki wyprowadzeniu nadmiernego ruchu tranzytowego z miast o nieprzystosowanej do tak intensywnego ruchu infrastrukturze drogowej.