Otwarcie ofert na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko

Trzy oferty wpłynęły na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 do poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najniższa jest o ok. trzydzieści dwa procent niższa od kosztorysu inwestorskiego.Pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau -przestała wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, w związku z czym GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację tego zadania. Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację placu budowy. Określono zakres prac, który będzie obejmował dokończenie inwestycji w zakresie budowy S5. W odrębnym postępowaniu udzielono zamówienia na dokończenie budowy obwodnicy Rawicza w ciągu dk 36 - tę drogę już 16 września udostępniono kierowcom.

 

Najniższą ofertę na dokończenie prac na drodze ekspresowej S5 złożyła firma BUDIMEX S.A na kwotę ponad dwieście czterdzieści cztery mln zł brutto. Najwyższą ofertę na kwotę czterysta trzydzieści sześć mln brutto złożyło Konsorcjum firm Obrascón Huarte Lain S.A i OHL ŽS, a.s. Inwestor na realizację zadania przeznaczył ponad trzysta sześćdziesiąt jeden mln brutto. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja ofert oraz zadeklarowanego okresu gwarancji.

 

Lista złożonych ofert.

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

A) cena (C) – dziewiećdziesiąt procent,

B) gwarancja(G) – dziesięć procent.

 

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena i kryterium gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Umowa zostanie podpisana po Kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 8 miesięcy na dokończenie budowy, przy czym w ciągu 6 miesięcy zostaną oddane do ruchu wszystkie drogi objęte kontraktem. W tym czasie zostaną wykonane także m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Do czasu realizacji nie są wliczane tzw okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

20.11.2013 r.