Następne 16 km S5 w przetargu

Ogłoszone dzisiaj postępowanie na odcinek od Poznania do Wronczyna to I-szy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2. Zakończenie budowy i oddanie do ruchu 16-kilometrowej drogi ekspresowej S5 posiadającej 2 jezdnie, po dwa pasy ruchu plus pasy awaryjne, planowane jest na rok 2017.Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

 

Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w 2017 roku.

 

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości około 16 km - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich (w tym 8 obiektów w ciągu drogi ekspresowej) , Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące  do obsługi terenów przyległych do drogi S5. W ramach zadania wykonawca wykona przepusty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, kanalizację teletechniczną związaną z utrzymaniem drogi S5, kanalizację deszczową, rowy odwodnieniowe i zbiorniki retencyjne, oświetlenie, budynki sanitariatu  oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Miejscu Obsługi Podróżnych,urządzenia bezpieczeństwa i ogrodzenie drogi. Wykonawca będzie odpowiadał także za przebudowę: odcinków istniejących dróg i zjazdów, linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV, kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia, gazociągów średniego ciśnienia, kolizji urządzeń teletechnicznych, kolizji sieci wodociągowych, urządzeń melioracji,  wykonanie i wprowadzenie: stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S5, przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy,w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad. Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż  dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

30.10.2013 r.