21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców – ogłoszenie w prasie

Od dziś (29.10.2013r.), przez 21 dni Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań ( A2 węzeł „ Głuchowo”) - Wrocław ( A8 węzeł „ Widawa”) odc. Kaczkowo- Korzeńsko ; obwodnica Bojanowa i Rawicza nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę – Konsorcjum firm :•Alpine Bau BmbH w upadłości likwidacyjnej

•PBG S.A w upadłości układowej

•Aprivia S.A w upadłości likwidacyjnej

•HYDROBUDOWA POLSKA S.A w upadłości likwidacyjnej

mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Ustawie z dnia 28.06.2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. z 03.08.2012 poz.891), na adres:

GDDKiA Oddział w Poznaniu  ul.  Siemiradzkiego 5a , 60-763 Poznań.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest Pan Maciej Rapacki , tel. 61 8 49 60 90, e-mail: mrapacki@gddkia.gov.pl.  Sekretariat 61 8 49 60 96

Zgodnie z Ustawą z dnia 28.06.2012r., kompletne dokumenty powinny zawierać:

 

1. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż należności wymienione w dokumentach wymienionych w pkt 2-6 wynikają ze zrealizowanych i odebranych dostaw/usług związanych z realizacją zamówienia publicznego budowa  drogi ekspresowej S5 Poznań ( A2 węzeł „ Głuchowo”)  - Wrocław ( A8 węzeł „ Widawa”)  odc. Kaczkowo- Korzeńsko;  obwodnica Bojanowa i Rawicza  oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę/ nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę, złożone osobiście w GDDKiA/wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów złożonych pod oświadczeniem, albo złożonych w obecności pracownika Oddziału GDDKiA

 

2. oryginał lub notarialnie poświadczony dokument zawierający pisemne oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności przez Wykonawcę; albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kopie:

a. doręczonego Wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie,

b. pozwu wniesionego przeciwko Wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

c. umowy zawartej z Wykonawcą;

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur potwierdzających istnienie należności wobec Wykonawcy;

 

4. odpis/notarialnie poświadczone nieprawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) zasądzającego na moją rzecz należność od wykonawcy

 

albo

 

odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez Wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

 

5. oryginał oświadczenia, że prace na rzecz wykonawcy wykonywał samodzielnie/ oryginał oświadczenia, że nie zalega wobec swoich podusługodawców i poddostawców z zapłatą należnego im wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace/ oryginał oświadczenia, że zaliczka, o której mowa w pkt 16 Procedury została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów wobec przedsiębiorcy z informacją, iż zaliczka zaspokoiła w całości roszczenia dalszych usługodawców i dostawców lub została w całości przekazana na ich proporcjonalne zaspokojenie[5]. Oświadczenie powinno zawierać poświadczenie notarialne podpisu lub podpis powinien być złożony w obecności pracownika oddziału GDDKiA

 

6. numer rachunku bankowego, na który należności określone w ustawie powinny zostać wpłacone.

Dotychczas Oddział wypłacił ponad 6 mln zł  w ramach realizacji Ustawy z dnia 28.06.2012 r.  o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,  na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez nierzetelnych generalnych  wykonawców.

 

 

Załączniki:

1. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012.

2. Wzór zgłoszenia należności.

 

zródło:

29.10.2013 r.

GDDKiA O/Poznań