Kolejne kilometry S5 w przetargu

Do 2017 roku powstaną dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S5. Dziś GDDKIA ogłosiła I etap przetargów na budowę ponad 28 kilometrów tej drogi, na odcinku od Radomicka do Kaczkowa.Odcinek Radomicko – Kaczkowo został podzielony na 2 fragmenty: I – Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd, II Leszno Płd. – Kaczkowo. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone dla obydwóch zadań w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

 

Informacje dotyczące I odcinka : Radomicko ( bez węzła) – Leszno Płd., długości ponad 19 km : Czas realizacji zadania to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie 2017 roku.

 

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 2 węzły drogowe w ciągu drogi S5:- węzeł „Świeciechowa”,- węzeł „Leszno Zachód” (d. węzeł „Leszno”). Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 1 Miejsca Obsługi Podróżnych:- MOP I „Wilkowice Zachód” po stronie zachodniej, budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym: - 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich), - 6 wiaduktów w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony z przejściem dla zwierząt średnich oraz 2 nad liniami kolejowymi), - 6 wiaduktów drogowych nad drogą S5,- 1 kładka dla pieszych łącząca MOP-y, - 1 przejazd pieszo – rowerowy pod DK12,- 1 przejście dolne dla zwierząt pod drogą S5, budowę przepustów:- w ciągu drogi S5,- w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych, budowę urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5, pozostałych dróg i MOP-u, budowę oświetlenia. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Informacje dotyczące II odcinka : Leszno Płd.- Kaczkowo, długości 9,5 km : Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał maksymalnie 23 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 20 miesięcy od daty zawarcia u mowy.

 

Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w IV kwartale 2016 roku lub w II kwartale 2017 (w zależności od terminu realizacji). W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości 9,5 km -dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 1 węzeł drogowy w ciągu drogi S5:, węzeł „Leszno Południe”, łącznik klasy GP pomiędzy węzłem „Leszno Południe” a drogą krajową nr 5. Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym:- 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich ),- 4 wiadukty drogowe nad drogą S5,- 1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5,- 2 wiadukty w ciągu łącznika ( 1 wiadukt nad linią kolejową), budowę przepustów ( w ciągu drogi S5, w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych ), budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.- przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad drogą S5,- przejść dla zwierząt średnich i małych, ekranów ochronnych, budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5 i pozostałych dróg, budowę oświetlenia na węzłach drogowych. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu ( w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 oraz łącznika na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wycięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

W tym roku GDDKiA ogłosiła już postępowania na 35 odcinków na 488 km dróg ekspresowych. Jeszcze w tym roku GDDKiA ogłosi postępowanie przetargowe na budowę S5 Poznań – Wrocław, odc. Głuchowo – Wronczyn o długości około 16 kilometrów.

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

23.10.2013 r.