Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi ekspresowej S 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica oraz w pasie drogowym drogi ekspresowej S51 na obwodnicy Olsztynka

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze udostępnienia istniejącego w pasie drogowym kanału technologicznego wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica oraz wzdłuż drogi ekspresowej S51 na obwodnicy Olsztynka.Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany jest wzdłuż drogi ekspresowej – obwodnica Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 ( od km 110+100 istniejącej drogi krajowej nr 51 do połączenia z drogą ekspresową S7) następnie w ciągu drogi ekspresowej S7 (od km ok. 175+700 istniejącej drogi krajowej nr 7 do km 202+700 istniejącej drogi krajowej nr 7). Łączna długość kanału na odcinku Olsztynek – Nidzica wynosi ok. 32,4 km. Informacje dotyczące: szczegółowej lokalizacji kanałów technologicznych dostępne są w siedzibie Oddziału w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 89 w pokoju nr 5 (tel. 89 521 28 91) oraz pod adresem e-mail: rchajek@gddkia.gov.pl.

 

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Kanał technologiczny wybudowany został uwzględniając potrzeby Zarządcy drogi. Udostępnienie istniejących kanałów technologicznych będzie możliwe w zakresie 2 rurociągów RHDPE 40/3,7 mm, z podziałem udostępnienia każdej oddzielnie.

 

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Kanał technologiczny został wybudowany  rur RHDPE 40/3,7 mm.  W dalszym etapie istniejące kanały technologiczne będą dowiązane do projektowanych kanałów technologicznych w ramach budowy S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek oraz S7 Nidzica  -Napierki, S7 Ostróda – Olsztynek.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (pokój nr 15) w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

 

Wymagania formalne  dotyczące ofert oraz kryteria składania ofert

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, w jakim celu realizowana jest inwestycja, długość odcinka (od punktu X do punktu Y), okres udostępnienia oraz  inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty. Propozycja wysokości opłaty (netto) za udostępnienie kanałów technologicznych, przy założeniu, że okresem rozliczeniowym będzie rok kalendarzowy, wysokość rocznej opłaty za 100 metrów bieżących ułożonej infrastruktury. 

 

Ogólna opłata roczna będzie naliczana na podstawie suma długości odcinków udostępnionego kanału za każdy rozpoczęty metr bieżący.

 

Podmiot składający ofertę winien udzielić podstawowych informacji o prowadzonej działalności, w szczególności przedstawić aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy, NIP.

 

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na  potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

 

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

 

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.