Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja ENPI 2007 – 2013 (Lithuania-Poland-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013)


GDDKiA

 

Ramy instytucjonalne - Struktury odpowiedzialne za wdrażanie programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013:

  • Wspólny Komitet Monitorujący (WKM).
  • Wspólna Instytucja Zarządzająca (WIZ): Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Współpracy Terytorialnej).
  • Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zlokalizowany w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.
  • Oddziały WST w Olsztynie, Wilnie i Kaliningradzie.

Główny serwis PWT L-P-R ENPI 2007 – 2013 : http://www.lt-pl-ru.eu/news.php

Priorytet 1: Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań

Działanie 1.2: Poprawa dostępności

 

GDDKiA jest beneficjentem realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie.

Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) oraz Federacji Rosyjskiej.

Zmodernizowana droga krajowa 65 poprawi połączenie drogowe z Obwodem Kaliningradzkim. Projekt ten dowiązuje się lokalizacyjnie do dwóch inwestycji realizowanych w latach 2008-2010. Od północy jest to ukończona w IV kw. 2010 r. obwodnica Gołdapi (5,6 km) a od południa przebudowany w 2009 r. odcinek drogi krajowej nr 65 w m. Kowale Oleckie (ok. 3 km). Około 15 km na południe od m. Kowale Oleckie wybudowana została w 2013 r. obwodnica Olecka (7,6 km).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 11,5 mln euro, poziom dofinansowania z UE to 10 mln euro.

 

Rozbudowę drogi zrealizuje firma Strabag, która zadeklarowała wykonanie zadania za najniższą cenę 53 995 950,61 zł oraz w najkrótszym możliwym terminie, tj. do 5 lipca 2014 r. Po rozbudowie droga będzie miała dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś. Szerokość jezdni będzie wynosiła 8 m – dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz pobocza bitumiczne o szerokości po 0,5 m z obu stron.

 

Zadanie obejmuje m.in.:

• przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km;

• poszerzenie jezdni;

• przebudowę skrzyżowań;

• budowę i przebudowę zatok autobusowych;

• budowę i przebudowę chodników;

• regulację odwodnienia drogi;

• przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;

• przebudowę i budowę punktów oświetleniowych.

 

Zobacz stronę internetową projektu z aktualnymi informacjami o inwestycji