Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych w pasie drogi ekspresowej S 7 na odcinku Napierki-Mława-Strzegowo-Pieńki-Płońsk

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego budowanego wzdłuż drogi ekspresowej S 7 na odcinku Napierki-Mława-Strzegowo-Pieńki-Płońsk.Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany będzie wzdłuż drogi S7 – początek opracowania:

od miejscowości Napierki (granica województw Warmińsko-Mazurskiego i Mazowieckiego) wzdłuż obwodnicy miejscowości Mława do obwodnicy miejscowości Płońsk. Łączna przybliżona długość kanału na odcinku Napierki-Mława-Strzegowo-Pieńki-Płońsk wynosi ok. 71,3 km.

Informacje dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S7 dostępne są w siedzibie Oddziału GDDKiA
w Olsztynie w pokoju nr 4 (tel. 89-521 28 22) pod adresem e-mail: hmildner@gddkia.gov.pl
(dla odcinka Napierki-Mława-Strzegowo) i (tel. 89 521 28 09) pod adresem e-mail: kbardzicka@gddkia.gov.pl (dla odcinka Strzegowo-Pieńki-Płońsk).

 

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Kanał technologiczny projektowany będzie w oparciu o potrzeby Zarządcy drogi i zapotrzebowanie określone w przyjętych wnioskach o udostępnienie kanału.

 

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Kanał technologiczny będzie zaprojektowany z rur HDPE 40/3.7 mm. Kanał technologiczny będzie dowiązany do projektowanego kanału technologicznego w ramach budowy S7 na odcinku Nidzica - Napierki i będzie się kończył na styku z obwodnicą Płońska.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (pokój nr 15) w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

 

Wymagania formalne dotyczące ofert oraz kryteria składania ofert

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach pozwalających określić ilość rezerwowanych rur, długość odcinka (od punktu X do punktu Y) oraz inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty.

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych
z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.