Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych w pasie drogi krajowej S 51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze budowy kanału technologicznego wzdłuż S51 na odcinku Olsztyn- Olsztynek.Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany będzie wzdłuż S 51 – początek  opracowania: skrzyżowanie dk 51 z DP 1370N  – koniec opracowania: dk 51- obwodnica Olsztynka.

Łączna długość kanału na odcinku S51 Olsztyn - Olsztynek wynosi ok. 13,3 km.

Informacje dotyczące. przebiegu S51 dostępne są w siedzibie Oddziału w pokoju 4 (tel. 89-521 28 09) oraz pod adresem e-mail: makaminska@gddkia.gov.pl i mzaleski@gddkia.gov.pl.

 

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Do wykorzystania przez operatorów zewnętrznych przewiduje się 6 rur małogabarytowych. 

 

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Kanał technologiczny  będzie projektowany z rur HDPE 40/3.7 mm. Kanał technologiczny będzie dowiązany do zaprojektowanego kanału technologicznego w ramach południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (w węźle Olsztyn Południe na DK 51) i do wybudowanego kanału technologiczny w ramach S7 Olsztynek-Nidzica (obwodnica Olsztynka).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (pokój nr 15) w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

 

Wymagania formalne  dotyczące ofert oraz kryteria składania ofert

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach pozwalających określić ilość rezerwowanych rur, długość odcinka (od punktu X do punktu Y) oraz  inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty.

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na  potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych
z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.