Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych na terenie woj. opolskiego


Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków autobusowych z zarządzającymi tymi obiektami nakładają na GDDKiA ustawy:

- z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.), zgodnie z Art. 32 przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca powinien uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z właścicielem tych przystanków lub ich zarządzającym;

- z dnia 6 września 2011r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 wymagane jest potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, z ich właścicielem lub zarządzającym.

 

Stosowny wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych można złożyć osobiście w siedzibie Oddziału w Opolu GDDKiA jak również przesłać drogą pocztową na adres:

Oddział w Opolu GDDKiA

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole woj. opolskie

 

Do wniosku, przedsiębiorca dołącza:

1. Proponowany rozkład jazdy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U z 2012r., poz. 451).

2. Schemat (mapę) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną.

3. Wykaz przystanków na których Wnioskodawca zamierza wykonywać zatrzymywanie, w oparciu o rozkład jazdy.

 

Więcej informacji w sprawie zasad uzgadniania przystanków autobusowych można uzyskać w Wydziale Dróg Oddziału w Opolu GDDKiA pod numerem: 77-40-16-326 lub 77-40-16-357.

 

Ponadto do podstawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie przystanków komunikacyjnych należy:

1. uwzględnianie uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, w zakresie zgodnym z charakterem drogi oraz warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2. nieodpłatne udostępnianie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

3. budowa, przebudowa, remont zatok przy przystankach komunikacyjnych w zakresie uwarunkowanym możliwościami technicznymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa.

 

Powyższe zadania są realizowane przez GDDKiA w ramach prac związanych z budową i przebudową dróg, bieżącym utrzymaniem sieci drogowej, przez zawieranie umów użyczenia części pasa drogowego.

 

Oddział w Opolu GDDKiA podjął działania związane z przekazywaniem zarządzania przystankami komunikacyjnymi Gminom. Dotychczas przekazane przystanki są zamieszczone w aktualnym Wykazie przystanków komunikacyjnych, dla których zarządzającym jest Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz które zostały przekazane w zarządzanie właściwym terenowo Gminom. Wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy w takich przypadkach kierować do organu wskazanego, jako aktualnie zarządzającego przystankami.