Ekspertyzy


1. Ekspertyza dotycząca warunków technicznych, jakim powinyy odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Ekspertyza dotycząca warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Ekspertyza dotycząca rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz.116 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.409):

4. Ekspertyza na temat niezbędnych zmian, jakie należy wprowadzić do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.