Są opisy, będzie rzeczoznawca, będą odszkodowania.
W związku z obawami grupy mieszkańców z Poddubówka i Dubowa II oraz ogromnym zainteresowaniem mediów informujemy, że wszyscy właściciele nieruchomości, które przejmujemy pod budowę obwodnicy Augustowa otrzymają należne odszkodowania, nikt nikogo nie zamierza oszukać, a inwestycja prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami nieruchomości najpierw zostały szczegółowo opisane w protokołach - z zaznaczeniem liczby i rodzaju drzew oraz innych elementów majątku, a większość właścicieli czy zarządców potwierdziła swoim podpisem, że przyjmuje do wiadomości dokonany opis nieruchomości .

 

Protokoły zostały zrobione m.in. po to, aby rzeczoznawca majątkowy wojewody – kiedy będzie wyceniał nieruchomość - miał wszystkie niezbędne składniki majątku do wyceny nieruchomości, nawet jak ich już w terenie fizycznie nie będzie.

 

Zgodnie z przepisami wojewoda ma 30 dni na wydanie decyzji odszkodowawczej, ale dopiero od chwili - gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Takie są po prostu procedury. Odwołania zostały wysłane do ministerstwa w I poł stycznia.

 

Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, upoważnia GDDKiA do rozpoczęcia robót i dysponowania gruntem. Jest to działanie całkowicie zgodne z prawem. Wycinkę drzew trzeba przeprowadzić do końca lutego – bo takie są wymogi decyzji środowiskowej.

 

Kwestie kompetencyjne (w kolejności) :

1) W gestii Wojewody:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydana przez wojewodę (wraz z rygorem) jest ogłaszana w prasie lokalnej oraz przesyłana w formie obwieszczenia do gmin

- do właścicieli oraz zarządców nieruchomości wysyłane jest zawiadomienie, że taka decyzja została wydana wraz ze wskazaniem, gdzie można się z nią zapoznać; wszystkie te działania zostały przeprowadzone.

> 2) W gestii GDDKiA:

- powiadomienie Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu prac (wykonane)

- brak formalnego obowiązku (wymogu) informowania stron o rozpoczęciu budowy - informacja taka jest jednak na stronie internetowej inwestora, poza tym w tym wypadku poinformowane zostały wszystkie media, choć takiego obowiązku formalnie też nie ma;

> 3) W gestii Wykonawcy:

- powiadomienie o podziałach działek,

- okazanie nowych granic nieruchomości

- powiadomienie o tym, kiedy będą robione opisy nieruchomości

- wykonanie opisów nieruchomości wraz z zapewnieniem możliwości wnoszenia uwag przez właścicieli (właściciel czy się zgadza czy nie, powinien podpisać)

- powiadomienie gdzie można zgłaszać uwagi do opisów - oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki i ewentualnie elementów do rozbiórki

> 4) Do Wojewody:

- wyłonienie rzeczoznawców majątkowych - to rzeczoznawcy dokonują wycen nieruchomości (mając także dostęp do wcześniej zrobionych opisów);

- wojewoda wydaje decyzję o wysokości odszkodowania

> 5) Do GDDKiA:

-wypłaty odszkodowań w oparciu o decyzje odszkodowawczą (ostateczna) o ile nie ma odwołania;