Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie wypłat należności dla poszkodowanych dostawców i usługodawców


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że do dnia dzisiejszego, tj. do 12 grudnia 2012 roku, wpłynęło łącznie 128 wniosków na kwotę 23,5 mln zł. Wnioski te dotyczą realizacji dostaw i usług związanych z budową: drogi S-69 z Bielska-Białej do Żywca, autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Bełk oraz zabezpieczeń przeciwhałasowych przy DK81 Drogomyśl-Harbutowice. Na etapie weryfikacji odrzucono 25 wniosków.

 

67 poszkodowanym dostawcom i usługodawcom wypłacono łącznie kwotę 3,8 mln zł. Kolejne płatności realizowane będą na bieżąco, aby w możliwie najkrótszym terminie uregulować zobowiązania Wykonawców w stosunku do zatrudnionych przez nich dostawców i usługodawców.