21 dni na składanie wniosków od dostawców i usługodawców


Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działając na podstawie Ustawy z dnia 28.06.2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. nr 147 z 3 sierpnia 2012, poz.891) na realizację Budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) - Żywiec, informuje, iż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 12 listopada 2012 roku, Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę – Konsorcjum firm:

 

- LIDER: Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022460

 

- PARTNER: DOPRASTAV a.s., ul. Dreňová 27, 826 56 Bratysława (Słowacja), wpisaną do Rejestru Sądu Powiatowego Bratislava I pod numerem 581/B

 

- PARTNER: „MOSTMAR” S.A., Zarzecze, ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374828

 

mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w w/w ustawie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice