Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi


 

 

Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi

 

Udzielenie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu

 

I. Wymagania formalne

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź jej pełnomocnika lub osoby prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi. W związku z powyższym wniosek może złożyć wyłącznie osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd bądź na podstawie pełnomocnictwa szczególnego jej pełnomocnik. We wniosku wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wskazuje planowany sposób wykorzystania nieruchomości, do której ma być urządzony nowy zjazd lub przebudowany istniejący. Informacja o sposobie wykorzystania nieruchomości jest bardzo istotna, bowiem na jej podstawie zarządca drogi określa rodzaj planowanego zjazdu. Do wniosku należy załączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile dla danego terenu obowiązuje. Natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę przyległą do drogi krajowej, na którą ma być urządzony (bądź przebudowywany) zjazd, do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu, w formie decyzji administracyjnej, Wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi krajowej projekt zawierający: opis techniczny, projekt zagospodarowania, plan sytuacyjny, niweletę wraz z profilami, szczegóły konstrukcyjne. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany stałej organizacji ruchu, w związku z budową (przebudową) zjazdu, wnioskodawca winien uzgodnić z organem zarządzającym ruchem projekt zmiany stałej organizacji ruchu.

Po dopełnieniu formalności wynikających z ustawy Prawo budowlane, inwestor lub wykonawca robót winien, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, uzyskać od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (właściwego terenowo Rejonu Dróg), zezwolenie na zajęcie pasa drogowego  i prowadzenie robót w jego obrębie celem fizycznego wykonania robót związanych z budową (przebudową) zjazdu. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego może być wymagany projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który winien być uprzednio zaakceptowany przez organ zarządzający ruchem.

 

II. Miejsce złożenia dokumentów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

tel. 41 34 03 900, fax 41 366 48 04

 

III. Obowiązujące opłaty skarbowe:

-za pełnomocnictwo - 17,00 zł, na konto Prezydenta Miasta Kielce – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce -  ING Bank Śląski, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

-za wydanie decyzji udzielającej zezwolenia - 82,00 zł, na konto Prezydenta m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wola - na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wola, 01-003 Warszawa, ul. „Solidarności” 90 - nr konta  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

UWAGA !

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 – ze zm.) zwalniający z opłat skarbowych podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania w przypadku wniosków i zezwoleń dotyczących zjazdów do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

IV. Termin i sposób załatwienia wniosków

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

V. Informacje dodatkowe

Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Prowadzenie robót  w pasie drogowym jest możliwe po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wydawanej w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

 

VI. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Dostępny na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl  w przesuwnym pasku (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem  drogowym dróg krajowych (lp. 7).

 

VII. Remont istniejącego zjazdu

Stosowny wniosek właściciel (właściciele) nieruchomości, do której istnieje zjazd, winien wnieść do zarządcy drogi. We wniosku winien zostać wskazany m.in. zakres planowanych robót na zjeździe. Druk wniosku o remont istniejącego zjazdu do pobrania w linku zamieszczonym poniżej.