viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Czym jest odwodnienie liniowe przy drogach krajowych?

20-04-2021

Obecność wód opadowych na powierzchni jezdni w trakcie oraz po opadach jest niepożądana z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem odwodnienia jest jak najszybsze odprowadzenie wody z obszaru drogi.

Poprawnie funkcjonujący system odwodnienia pasa drogowego uwzględnia miejscowe warunki terenowe i pogodowe, sposób zagospodarowania otoczenia drogi, wielkość powierzchni odwadnianej oraz obecność i stan techniczny naturalnych odbiorników. Typowe rozwiązania umożliwiające odprowadzanie wód opadowych z dróg to:

• odwodnienie powierzchniowe, na obszarach niezabudowych lub częściowo zabudowanych, które odprowadza wody opadowe z drogi – poprzez spływ powierzchniowy - do odbiorników (np. rowów odwadniających, muld podłużnych).

• kanalizacja deszczowa, na obszarach zabudowanych, na obiektach mostowych, w miejscach o szczególnej randze bezpieczeństwa np. na skrzyżowaniach.

 

 

GDDKiA

fot. Odwodnienie w sąsiedztwie obiektu mostowego A4 km 76+435 (operat wodnoprawny, 2018)

 

Należy zaznaczyć, że w obrębie powierzchni komunikacyjnych dochodzi do wzbogacenia wód opadowych (i roztopowych) w różnego rodzaju substancje zanieczyszczające, który pochodzą zarówno z powietrza jak i ze spływu powierzchniowego. Zanieczyszczeniami spotykanymi najczęściej w spływach z dróg są:

• zawiesina mineralna, która bywa nośnikiem innych substancji (np. metale ciężkie – które uwalniają się podczas ścierania opon i nawierzchni asfaltowych oraz ze spalin silnikowych pojazdów)

• specyficzne zanieczyszczenia organiczne – np. węglowodory aromatyczne występują w ropie naftowej i produktach jej przeróbki,

• chlorki - stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej.

 

Ilość i rodzaj poszczególnych domieszek w odpływach jest zależna przede wszystkim od: zanieczyszczenia atmosfery, stanu drogi oraz natężenia ruchu, rodzajów spływów (deszcz, roztopy), czasu trwania i wielkości opadu, długości przerw między opadami, a także stanu pojazdów poruszających się po drodze.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - wody opadowe pochodzące z dróg można odprowadzać do odbiornika o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

• 100 mg/dm3 zawiesin ogólnych

• 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych.

 

Aby zachować dopuszczalne wartości normowanych parametrów stosowane są urządzenia do oczyszczania wód opadowych:

• osadniki, piaskowniki, zbiorniki – w których następuje opadanie zawiesin i jej „domieszek”.

• separatory substancji ropopochodnych – w których następuje oddzielenie substancji lekkich (np. resztki paliw).

Stopień redukcji zanieczyszczeń w tych urządzeniach to 60-80% w przypadku osadników i nawet do 95% w przypadku separatorów.

 

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - odprowadzanie do wód (rzek, cieków itp.) lub do urządzeń wodnych (czyli rowów, studni chłonnych itp.) – wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotów z kanalizacji deszczowej – jest tzw.: usługa wodną, na korzystanie z której wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Ciekawostka:

GDDKiA Oddział we Wrocławiu w chwili obecnej posiada ponad 170 takich pozwoleń wodnoprawnych. Część z nich dotyczy krótkich odcinków kanalizacji deszczowej, zakończonych jednym lub kilkoma wylotami. Niemniej jednak spora część wydanych decyzji dot. dłuższych odcinków dróg ekspresowych lub autostrad, gdzie odprowadzanie wód opadowych z drogi odbywa się za pomocą kilkudziesięciu a nawet ponad stu wylotów do środowiska.