viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Rok Programu budowy 100 obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim

08-02-2021

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 powstanie sześć nowych obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62, Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15, Kruszwicy w ciągu DK62, Lipna w ciągu DK67, Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 i Strzelna w ciągu DK15/25. Dzięki Programowi powstanie łącznie ponad 40 km nowych dróg krajowych w regionie. Rok od ogłoszenia Programu podsumowujemy postęp prac w woj. kujawsko-pomorskim.

W tym roku wybierzemy wykonawców dokumentacji projektowej 

W IV kwartale 2020 r. ogłosiliśmy przetargi na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla wszystkich sześciu obwodnic, które powstaną w ramach Programu w woj. kujawsko-pomorskim. W grudniu 2020 r. otworzyliśmy oferty w przetargach dla czterech z nich, a w styczniu br. pozostałych dwóch obwodnic. Trwa analiza ofert, po której będzie można podjąć dalsze kroki w celu podpisania umów. Wybrani wykonawcy będą mieli 42 miesiące na wykonanie zadania. 

 

Obwodnica Brześcia Kujawskiego GDDKiA 

Inwestycja przewiduję budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62. Jej budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu skupiającego się na DK62 relacji autostrada A1 (węzeł Włocławek Zachód) - Inowrocław - Gniezno (S5). Realizacja inwestycji poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz płynność przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości. 

 

Obwodnica Kowalewa Pomorskiego 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 15 w rejonie miejscowości Kowalewo Pomorskie. Celem budowy przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 15 w zakresie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawienie przejazdu tranzytowego oraz lokalnego poprzez poprawę warunków techniczno-użytkowych drogi oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 115 kN/oś w przekroju drogi 1x2. DK15 przebiegająca przez Kowalewo Pomorskie łączy autostradę A1 (Toruń) i Ostródę (S7). Według GPR 2015 na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 15 średni dobowy ruch (SDR) wyniósł ponad 11 tyś. Pojazdów na dobę.  

 

Obwodnica Kruszwicy 

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Droga ta jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, rozprowadzając ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25. Inwestycja pozwoli na uspokojenie ruchu w centrum miasta. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta. 

 

Obwodnica Lipna 

Celem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 67. Obwodnica podniesie komfort i płynność przejazdu. Kierowcy jadący w kierunku Włocławka i autostrady A1 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości. W przyszłości obwodnica Lipna ułatwi też dojazd do przygotowywanej drogi ekspresowej S10, relacji A1 - Obwodnica Aglomeracyjna Warszawy. 

 

Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 25 w rejonie miejscowości Nowa Wieś Wielka. Droga łączy Bydgoszcz z Inowrocławiem. Celem budowy przedmiotowego DK25 w zakresie obwodnicy jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawienie przejazdu tranzytowego oraz lokalnego. Poprawione będą warunki techniczno-użytkowe drogi oraz wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 11,5 t/oś w przekroju drogi 1x2. Według GPR 2015 na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 25, średni dobowy ruch (SDR) wyniósł ponad 10 tyś. pojazdów. 

 

Obwodnica Strzelna 

Inwestycja obejmuje odcinek dróg krajowych nr 15 i 25 w rejonie miejscowości Strzelno. W związku z przebiegiem w rejonie Strzelna DK62 konieczna jest także i jej rozbudowa. Droga łączy drogę ekspresową S5 i autostradę A1. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu, szczególnie tranzytowego z centrum m. Strzelna, podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie bezpieczeństwa pieszych, polepszenie warunków techniczno-użytkowych drogi, dostosowanie nośności na całym odcinku.  

Po uzyskaniu DŚU możliwe będzie ogłoszenie przetargów na realizacje inwestycji w formule Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargów, dzięki którym powstanie sześć omawianych obwodnic z rządowego Programu przewidziane są w IV kwartale 2024 r. 

 

STEŚ-R - krok bliżej budowy 

Studium pozwoli na wskazanie najbardziej dogodnych wariantów lokalizacji trasy w terenie, a także stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej. Możliwe warianty przebiegu drogi analizowane są pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazywany jest jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Dołączenie do standardowego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego elementów Koncepcji programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów w celu budowy drogi. Złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) jest zwieńczeniem I etapu prac wykonawcy STEŚ-R. II etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na doprecyzowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze, określeniu wytycznych dla projektu budowlanego oraz sporządzeniu analizy wielokryteriowej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.  

 

#100obwodnic  

W ramach Programu w całej Polsce powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. W rezultacie budowy obwodnic poprawi się także znacząco jakość życia mieszkańców tych miejscowości.  

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter