viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Kto zaprojektuje chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż DK45 w Raciborzu?

30-12-2020

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kwiatowej i częściowo ul. Kozielskiej w Raciborzu.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania realizacji zadania wraz ze wsparciem na etapie postępowania przetargowego na roboty i w czasie wykonywania robót budowlanych. 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy chodnika w obrębie zatok autobusowych wzdłuż drogi krajowej nr 45, na odcinku o długości ponad 1,4 km (od km 24+725 do km 26+134). Wraz z dokumentacją wykonawca uzyska wszelkie konieczne do realizacji tej inwestycji decyzje, w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opinie, pozwolenia i uzgodnienia. Przygotuje również propozycje odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadawane przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, a także dokona ewentualnych zmian w dokumentacji, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań  
i udzielanych odpowiedzi w ramach procedury przetargowej na roboty budowlane. Będzie też pełnił nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady. 

 

Podstawowe cele inwestycji to:  

 • poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, 

 • poprawa warunków komunikacyjnych.  

Wybór oferty i termin składania ofert   

Oferty będziemy oceniać, przyjmując, że w kryteriach oceny cena będzie stanowiła 60 proc., doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20 proc., a termin udzielania odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wykonawcę robót - 20 proc. Na oferty czekamy do 21 lutego 2021 r.  

 

Termin realizacji 

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 83 miesięcy, na co składają się: 11 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 4 miesiące przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz 68 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy.   

 

Zakres opracowania 

Dokumentacja swoim zakresem obejmie między innymi zaprojektowanie: 

 • ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej drogi krajowej nr 45 (ul. Kwiatowa i częściowo ul. Kozielska) oraz chodnika w obrębie zatok autobusowych, 

 • przebudowy zatok autobusowych oraz z uwagi na istniejące przystanki autobusowe w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską budowy dwóch nowych zatok autobusowych,  

 • budowy dwóch sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych na przejściach dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem jednej w rejonie istniejących zatok autobusowych, a drugiej w rejonie projektowanych zatok autobusowych, 

 • budowy kanalizacji deszczowej,

 • przebudowy istniejących zjazdów do posesji, 

 • wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. wygrodzenia dla pieszych, przebudowa barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe, doświetlenie przejść dla pieszych, 

 • przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym, polegającym na przestawieniu istniejących słupów energetycznych poza projektowany ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik, 

 • zabezpieczenia i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi (w niezbędnym zakresie, m.in. linii teletechnicznej), 

 • budowy kanałów technologicznych, 

 • planu wyrębu zieleni wraz z inwentaryzacją.