viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Są chętni do wykonania dokumentacji projektowej dla II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

24-09-2019

Otwarliśmy oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej II odcinka Kromołów-Żerkowice o długości ok. 7,7 km, który będzie realizowany w systemie „Buduj”, jako kolejny etap powstawania całego ciągu obwodnicy.

Złożonych zostało 11 ofert. Najtańsza ofertę złożyła GRAMAR Sp. z o. o. z Lublińca na kwotę 2 428 659,60 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 045 829,81 zł.

Zamawiający dokona teraz weryfikacji i oceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Następnie wykonawca najwyżej oceniony zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Po zbadaniu i weryfikacji dokumentów będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku odwołań przewidujemy, że podpisanie umowy może nastąpić w listopadzie br. 

 

Planowane zamówienie to przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy II odcinka obwodnicy  (Kromołów - Żerkowice), stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie te będzie realizowane w formule tradycyjnej "buduj". W ten zakres nie wchodzi zaprojektowany już odcinek obwodnicy IIB stanowiący włączenie obwodnicy do istniejącego śladu DK78. 

 

Przypominamy, że pierwszy przetarg na realizację obwodnicy Poręby i Zawiercia do Żerkowic został unieważniony za sprawą ofert przewyższających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Otwarliśmy również oferty w ponownie ogłoszonym przetargu na realizację w systemie projektuj i buduj I odcinka, Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów). Trwa sprawdzanie ofert.

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135".

 

Kryteria oceny ofert:

W przetargu zastosowaliśmy kryteria udzielenia zamówienia: cena i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, gdzie cena stanowi 60%, a doświadczenie 40%.

 

Zakres prac wykonawcy:

 • wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
 • opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

Harmonogram:

Wykonawca na wykonane całego zadania będzie miał:

 1. 17 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych;
 2. 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
 3. 88 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy. 

Kalendarium:

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, z podziałem na II odcinki:

- Odcinek I: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500

- Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135

 • Data wszczęcia postępowań: 6 grudnia 2018 r.
 • Ostateczny termin składania ofert: 22 lutego 2019 r.
 • Unieważnienie postępowania przetargowego: 22 maja 2019 r.
 • Ogłoszenie nowego postepowania przetargowego dla odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w formule projektuj i buduj: 28 czerwca 2019 r.
 • Ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia, tj. Kromołów - Żerkowice: 2 sierpnia 2019 r.
 • Złożenie i otwarcie ofert 24 września 2019 r.

O tej inwestycji informowaliśmy:

Ogłoszono przetargi na budowę ponad 24 kilometrowej drogi DK78.

Otwarcie ofert w przetargu na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia.

Wkrótce ogłosimy kolejne przetargi na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Przetarg na obwodnicę Poręby i Zawiercia.

Będzie projekt dla obwodnicy Zawiercia.

Poznaliśmy oferty na budowę I odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.