viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Ruch wokół A1 zatwierdzony przez zarządców dróg

22-08-2019

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi objazdów wokół budowanej autostrady A1 i pogorszenia stanu wierzchni dróg lokalnych informujemy, że ruch pojazdów na czas budowy A1 w województwach śląskim i łódzkim prowadzony jest w oparciu o tymczasową organizację ruchu wprowadzoną na czas robót. Nie przewiduje ona wprowadzenia stałych objazdów drogami lokalnymi (gminnymi czy powiatowymi), jak i drogami wojewódzkimi. Czasowe wykorzystanie tych dróg na potrzeby budowy każdorazowo jest uzgadniane z odpowiednimi zarządcami tych dróg, a wykonawcy robót zobowiązani są do przywrócenia tych dróg do stanu sprzed ich wykorzystania na cele budowy.

Tymczasowa organizacja ruchu w województwie śląskim z wykorzystaniem 2+1 po drodze krajowej

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla budowy autostrady A1 (odc. E) wykonana została w oparciu o projekt, który po uzyskaniu niezbędnych opinii, m.in. zarządców dróg – właściwych starostów i wójtów, został zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zakłada ona przejezdność trzema pasami ruchu (2+1), to jest dwoma w jednym kierunku i jednym w kierunku przeciwnym po istniejącej jezdni drogi krajowej nr 1.

 

Przyjrzyjmy się temu z bliska

Od granicy województw śląskiego i łódzkiego do km 406+200 (okolice miejscowości Kruszyna) w kierunku Łodzi dostępny jest jeden pas ruchu, a w kierunku Katowic dwa pasy.

Od km 406+200 do rejonu budowanego węzła Częstochowa Północ, w kierunku Łodzi dostępne są dwa pasy ruchu, a w kierunku Katowic jeden. Zgodnie z harmonogramem taka organizacja będzie obowiązywała do II kwartału 2021 roku.

 

Jednocześnie w związku z wyznaczeniem przekroju 2+1  konieczne stało się zamknięcie istniejących przejazdów w poziomie jezdni. W celu zapewnienia dojazdu do okolicznych gmin wyznaczono dwa objazdy:

•         do miejscowości Grabowa (od strony Łodzi),

•         do miejscowości Borowno, Kruszyna, Bogusławice (od strony Katowic).

W związku z powyższym objazdy wprowadzone na czas budowy służą jedynie do obsługi ruchu lokalnego. Wykonawca uzyskał pozytywne opinie samorządów w tym zakresie. Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu przejezdność dla ruchu tranzytowego jest zapewniona poprzez wyżej wskazane rozwiązanie, czyli zapewnienie przejezdności w przekroju 2+1 po istniejącej DK1.

 

Wykonawca uzgadnia i naprawia - zgodnie z (każdym) kontraktem

Należy zwrócić także uwagę na zapisy kontraktowe obowiązujące Wykonawcę, a dotyczące projektów organizacji na czas wykonywania robót. Wykonawca został zobligowany do:

• wykonania takich projektów oraz uzyskania niezbędnych opinii dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

• uzgodnienia proponowanych objazdów drogami niższych kategorii (przed złożeniem czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarządcami dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystania tych dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą leżą po stronie Wykonawcy.

 

Tymczasowa organizacja ruchu w województwie łódzkim - uzgodniona z zarządcami

Wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinkach A,B,C i D opracowali, uzgodnili i zatwierdzili projekty tymczasowej organizacji ruchu z zarządcami dróg w zakresie korzystania z nich przez wykonawcę. Tak jak przy każdym innym kontrakcie wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych, które będą i były wykorzystywane przez niego do transportu materiałów na budowę, a były w wykazie uzgodnień z władzami lokalnymi. Ewentualne naprawy pogorszonych konstrukcji dróg powstałe w skutek transportu związanego z budową autostrady, leżą po stronie Wykonawcy.

 

Drogi publiczne są…publiczne

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której korzystać może każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem i ograniczeniami…”.

Wskazywane w artykułach prasowych drogi są drogami publicznymi, przeznaczonymi dla wszystkich użytkowników ruchu zgodnie z przywołaną powyżej ustawą. Zarówno GDDKiA, jak i wykonawcy nie dysponują narzędziami prawnymi, aby zabronić korzystania z dróg użytkownikom, którzy są do tego uprawnieni. Organami mogącymi wprowadzić ograniczenia są władające drogami lokalnymi samorządy. Natomiast organami odpowiedzialnymi za kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, jak i w zakresie warunków przewozu drogowego są Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja.

 

Korzystanie z nawigacji poza jurysdykcją GDDKiA

GDDKiA nie może odpowiadać za dokonywanie przez kierowców indywidualnego wyboru trasy uwzględniającej ominięcie rejonu robót, jakie są prowadzone na drogach krajowych (zarządzanych przez GDDKiA). Takim wyborom sprzyja technologia - korzystając z nawigacji satelitarnej, kierowcy mają możliwość ominięcia zatoru i GDDKiA czy inny organ nie może wpływać na suwerenność tych decyzji.