viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Informacja o realizacji trasy S1

07-08-2019
Odnosząc się do publikacji informacyjnych o rzekomych opóźnieniach w realizacji drogi ekspresowej S1, informujemy, że pierwsze prace projektowych związane z budową drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, w ramach której przewidywana jest również budowa południowej obwodnicy Oświęcimia, rozpoczęły się w październiku 2006 r.

Z uwagi na różne trudności związane przede wszystkim z charakterem terenu, przez jaki przebiega planowana inwestycja, tj.:

  • tereny wydobywcze czterech kopalń (KWK Ziemowit, Piast, Brzeszcze, PG Silesia),
  • trzy obszary specjalnej ochrony Natura 2000 (Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły, Dolna Soła),
  • sąsiedztwo Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim jest „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”,
  • liczna zabudowa mieszkaniowa,

ustalenie ostatecznego kompromisowego przebiegu drogi ekspresowej trwało blisko 10 lat.

 

W październiku 2007 r. te zadanie zostało ujęte w pierwszym, w sektorze drogownictwa kompleksowym programie wieloletnim pn.: Program Budowy dróg krajowych na lata 2008 -2012” z terminem realizacji na lata 2011-2013.

 

Należy jednak podkreślić, iż kluczowe dla tej inwestycji decyzje niezbędne do budowy drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Oświęcimia zapadały dopiero po 2015 r.

 

I tak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 30 czerwca 2016 r. Była to niezmiernie ważna decyzja gdyż przesądziła ona o wyborze ostatecznego wariantu drogi (wariant E).

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk w obecności Pani Premier Beaty Szydło skierował przedmiotowe zadanie do realizacji.

Powyższe pozwoliło GDDKiA na wszczęcie procedury przetargowej w dniu 9 czerwca 2016 r. na opracowanie Koncepcji Programowej.

 

Następnie w dniu 15 marca 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał Program Inwestycyjny dla budowy drogi ekspresowej S1 wraz z budową obwodnicy Oświęcimia.

 

Natomiast w dniu 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów dokonała aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w którym pod nr 8 zostało ujęte zadanie pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała.

 

22 listopada 2017 r. została zawarta umowa z biurem projektowym Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie Koncepcji Programowej.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w trybie „Projektuj i Buduj” obecnie przewidywane jest we wrześniu 2019r.

 

Planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „Projektuj  i Buduj”: kwiecień 2020r.

Planowany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2021r.

Planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2023r.

 

Odnosząc się do cytatu z artykułu: „W lutym 2019 r. katowicki oddział GDDKiA chce ogłosić przetarg na projekt i budowę trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą - zapowiadał rok temu Michał Mendrok, dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA.”, wyjaśniamy, że w chwili podpisywania umowy na opracowanie Koncepcji Programowej (z terminem wykonania do 21.10.2018 roku), GDDKiA zakładała ogłoszenie przetargu na roboty budowalne właśnie w lutym 2019 roku.

 

Jednakże w trakcie realizacji koncepcji, z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć, termin ulegał kilkukrotnemu przesunięciu. Powodami takich przesunięć były między innymi następujące zdarzenia:

  • Konieczność uzyskania zmiany Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 27.07.2017r. (tj. rok po wydaniu decyzji środowiskowej) ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dankowice – co uniemożliwiało budowę drogi ekspresowej przez ten teren. Postepowanie w tej sprawie, w której formalnie GDDKiA nie była stroną zostało zakończone zmianą ww. Rozporządzenia w 19.04.2019 r.
  • Brak ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której nie udało się uzyskać do chwili obecnej. Warunkiem uzyskania decyzji była zmiana w/w Rozporządzenia. Samo postępowanie w GDOŚ trwa już ponad 3 lat.

Termin umowny wykonania Koncepcji Programowej ulegał kilkukrotnemu przesunięciu m.in. z uwagi na niewykonanie pełnego zakresu rozpoznania geologicznego, wynikającego, w większości, z powodu protestów właścicieli gruntów uniemożliwiających wykonanie odwiertów.

 

Reasumując GDDKiA jest zdeterminowana, aby rozpoczęte działania dały w efekcie udostępnienie kierowcom tej drogi ekspresowej w 2023 r. Najtrudniejsze problemy formalne, blokujące uzyskanie ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały już usunięte. Jesteśmy w końcowym etapie optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby do 30 września móc ogłosić przetarg/i na pierwsze odcinki realizacyjne tej inwestycji.