viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Podpisanie umowy na „STEŚ” dla S11 w województwie śląskim

09-10-2018

GDDKiA podpisała umowę na „Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”.

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji środowiskowej zostanie opracowanych kilka wariantów trasy i każdy z nich zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Natomiast w oparciu o przeprowadzoną analizę wielokryterialną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

 

Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy, przez Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe z Katowic, za 2 786 712,60 zł.

Szacunkowy koszt inwestycji w granicach województwa to około. 3 mld zł.

Realizacja obu odcinków w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

 

Orientacyjna długość drogi S11 na terenie województwa śląskiego, oszacowana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynosi około 61 km. Podkreślić należy, że ostateczna długość oraz przebieg drogi S11 na terenie woj. śląskiego będzie wynikała z wybranego wariantu.

 

Przyjęto założenie, że na całej długości w granicach woj. śląskiego droga ekspresowa S11 będzie biegła po nowym śladzie, jednakże nie wyklucza się odcinkowego przebiegu drogi po istniejącej drodze krajowej nr 11.

 

Zadanie będzie obejmowało dwa jednolite odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:

Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór

Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór

 

Odcinek I winien mieć w całości nowy przebieg. Powinien rozpoczynać się w miejscu styku pomiędzy odcinkami, tj. pomiędzy miejscowościami: Tworóg i Lubliniec. Przebieg odcinka winien być zbliżony do granic miasta Tarnowskie Góry w taki sposób, aby funkcjonował jako obwodnica. Natomiast zakończenie odcinka należy przewidzieć na węźle „Piekary” autostrady A1. Orientacyjna długość tego odcinka wynosi około 25 km.

 

Odcinek II rozpoczynał się będzie w miejscu zakończenia przebiegu drogi S11 na terenie województwa opolskiego (na granicy województw: opolskiego i śląskiego). Odcinek ma stanowić jednolitą i spójną kontynuację przebiegu S11. Wymaga się, by był on – podobnie jak odcinek I – prowadzony w każdym z wariantów w nowym śladzie. Przebieg winien być zbliżony do obecnie eksploatowanej DK11. Orientacyjna tego długość odcinka wynosi około 36,1 km

 

W chwili obecnej, na obszarze planowanej inwestycji, komunikacja regionalna oraz tranzytowa odbywa się poprzez drogi: DK11, DW911 i DK78. W Tarnowskich Górach szlaki te łączą się i w kierunku północno-zachodnim ruch skumulowany odbywa się poprzez DK11. Przedmiotowa DK11 na odcinku od Tarnowskich Gór do granicy województwa opolskiego/śląskiego przebiega jako droga jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu. Szlak prowadzi przez tereny zarówno zurbanizowane, jak i przez kompleksy leśne i rolne. W miejscowości Tworóg droga DK11 krzyżuje się z drogą wojewódzką DW907. Przekrój DK11 na całym przebiegu ulega zróżnicowaniu i zmianom funkcjonalno–przestrzennym. Lokalnie występują chodniki (częściowo oddzielone od jezdni pasem zieleni), a pobocza cechuje znaczna zmienność. Droga ta nie posiada szlaku alternatywnego. Dlatego też znaczące obciążenie oraz nakładanie się ruchu lokalnego, regionalnego i tranzytowego powoduje spowolnienie potoków pojazdów i występowanie okresowych zatorów.

 

Minimalne oczekiwane przez Zamawiającego parametry dla projektowanych odcinków drogi ekspresowej to:

 • przebieg drogi zasadniczo nowym śladem na całym odcinku w woj. śląskim. Nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy.
 • klasa drogi: S
 • zasadniczy przekrój drogi: 2x2 (nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod 3 pas ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość pasa dzielącego: 5,0m + 2 x 0,5m opaska wewnętrzna
 • szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,50m
 • szerokość poboczy: 1,5m
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • obiekty inżynierskie w ciągu S11: klasa obciążenia „A”
 • obiekty inżynierskie w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: zgodnie z klasą drogi,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).