Liczba gości: 1728
Data wszczęcia postępowania: 2009-07-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Jednostka prowadząca postępowanie,
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
31-710 Żurawica
ul. Przemyska 3
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Żurawicy w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 77, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 120,50 m3 (w tym użytkowe - 115,48 m3; opałowe - 5,02 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - WD są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa oraz jawor) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA: WD 114,54;
Lipa: WD 0,94;
DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 5,02;
oraz zgromadzone - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łańcut w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 12,37 m3 (w tym użytkowe - 7,61 m3; opałowe - 4,76 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa,) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA: WD 7,61;
DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 4,76
- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Michałówka w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 5,09 m3 (w tym użytkowe - 5,09 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA: WD 5,09
- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Tuczempy w zakresie:
drewno z wycinki drzewa na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 4,04 m3 (w tym użytkowe - 4,04 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA: WD 4,04
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych przy drogach krajowych Nr 4 i 77.
Numer przetargu: GDDKiA O-Rz -RJ 7/0301-58/2009
Termin realizacji: Odbiór drewna nabytego w wyniku przetargu nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz dokonania wpłaty ceny nabycia.
Wadium: wadium w wysokości 600 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - Sprzedający wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę łączną.
Cena ofertowa nie może być niższa niż wywoławcza.
Oferty z ceną niższą niż wywoławcza zostaną odrzucone.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna w siedzibie zamawiającego za odpłatnością 2 zł netto (jednostka prowadząca postępowanie) lub na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl ----> Oddział Rzeszów -----> zamówienia publiczne
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: inż. Józef Walczak
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy, pokój Nr 6 nie później niż do dnia 20. 07. 2009 r. do godziny 13.00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.
jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl drukuj