Liczba gości: 1674
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Koszalinie
al. Kupiecka 5
75-671 Koszalin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna - 99,9 m2
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna z przebudowy skrzyżowania dr. nr 11 z ul. Kresową w Kołobrzegu
Numer przetargu: Z11/1/zbycie/2007
Termin realizacji: 30 listopad 2007 r.
Wadium: 1 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najdroższa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opis przedmiotu sprzedaży - instrukcja dla oferenta + druk oferty.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Lipiecka
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Szczecin Rejon Koszalin, Koszalin ul. Kupiecka 5 p. 14 lub 25 do dnia 20.11.2007 r. do godz 9.30
Miejsce otwarcia ofert: Adres j/w 20.11.2007 r.godz.10.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Postępowanie unieważniono z pow: Zbyt niskiej ceny zakupu zaoferowanej przez oferenta
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 9 464,76 zł
Oferta z najwyższa ceną: 9 464,76 zł
slipiecka@szczecin.gddkia.gov.pl drukuj