Liczba gości: 1563
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie ul. Pomorska 47 70-812 Szczecin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna w nasępujących rodzajach i ilościach:
osika - 21,07 m3 - drewno opałowe
dąb - 86,18 m3 - drewno tartaczne; 86,18 m3 - drewno opałowe
brzoza - 32,49 m3 - drewno opałowe
sosna - 40,00 m3 - drewno tartaczne; 30,67 m3 - drewno opałowe
buk - 3,75 m3 - drewno opałowe
pozostałe - 33,87 m3 - drewno opałowe
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego podczas przebudowy autostrady A-6 na odcinku węzeł Klucz - węzeł Kijewo - jezdnia prawa
Numer przetargu: R-05/418/10/2005
Termin realizacji: do 30.12.2005 r.
Wadium: w kwocie 2 000,00 zł na konto nr
64 1500 1722 1217 2002 0326 0000
do dnia 14.12.2005 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do wglądu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: inż. Zbigniew Kolasa - Kierownik Rejonu
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie ul. Pomorska 47 70-812 Szczecin
pok. nr 1
termin: 15.12.2005 godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX DROMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Cena: 2509,98 zł + VAT (7%)
Data udzielenia zamówienia: 16.12.2005 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 2509,98 zł + VAT (7%)
Oferta z najwyższa ceną: 2509,98 zł + VAT (7%)
szczecin@szczecin.gddkia.gov.pl drukuj