Liczba gości: 1133
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Przedmiot zamówienia: Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne”
Numer przetargu: O.KR.D-3.2413.40.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id: 229364
Termin składania ofert: 2021-02-08 11:15:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj