Liczba gości: 2908
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
a)zakres robót:
- rozbudowę drogi krajowej nr DK22 klasy technicznej GP od km 339+675 do km około 343+350 z wyłączeniem WD-2 ( od km 340+305 do 340+390 km)
- rozbudowę węzła drogowego „Czarlin”,
- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z DK22,
- budowę dróg innych niż DK22 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
- budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, tj.:
 budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 budowę ścieżki rowerowej,
budowę chodników w zakresie wynikającym z prowadzonego ruchu pieszego,
- rozbudowę, przebudowę i remont obiektów mostowych w ciągu DK22,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów w ciągu DK22, dróg niższych klas i zjazdów,
- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiornik retencyjny i inne,
- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy DK22 zlokalizowanych w ciągu DK22 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
- sieć teletechniczną (kanał technologiczny) na potrzeby Zamawiającego,
- oświetlenie drogowe (w tym również oświetlenie przejścia podziemnego PP-1),
- urządzenia BRD: wykonanie oznakowania DK22 i dróg niższych klas, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, budowa sygnalizacji świetlnej,
- budowę przejścia ponadnormatywnego,
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
- budowę 2 zatok ze stanowiskami do administracyjnego ważenia pojazdów (po jednej dla każdego kierunku ruchu),
- wycinkę drzew i krzewów,
- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
- w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
- z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii oraz opracowanie szkiców przebiegu granic tych pasów drogowych,
- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
- wykonanie punktów geodezyjnych
b) wykonanie opracowań projektowych
- opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
- opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
- opracowanie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, zaopiniowanie i zatwierdzenie SOR- jeżeli zaistnieje taka konieczność.
- aktualizacja warunków technicznych sieci - gdy zaistnieje taka konieczność.
Numer przetargu: O.GD.KP-4.2412.24.2020
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 210 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 180 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7dni licząc od dnia podpisania umowy.
3. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
4. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 270 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.Gd.KP-4.2412.24.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
9. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Okres gwarancji 10%
Termin realizacji 20%
Jakość - doświadczenie personelu 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Agnieszka Uzdowska, tel. 604 950 316, e-mail: aguzdowska@gddkia.gov.pl
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Karolina Włodarczyk, tel. 58 51 12 441, e-mail: kwlodarczyk@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2021-02-12 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
do dnia 02/02/2021 do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający aktualnie nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj