Liczba gości: 1365
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzenie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem, zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9– w systemie projektuj i buduj.
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2413.26.2020.az
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/
Termin składania ofert: 2021-02-03 09:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj