Liczba gości: 770
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/Poznań.
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/Poznań.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.148.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy, przy czym część testowa i kalibracyjna sytemu będą odbywały się wg zapisów umowy oraz zapewnienie funkcjonalności i przesyłania danych komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu a serwerem wraz z udostępnieniem obrazu na stronie internetowej dla administratora danych tj Zamawiającemu musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100);
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, nr rachunku
57 1130 1088 0001 3088 4690 0002
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.PO.D-3.2411.148.2020)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Czas usunięcia awarii - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - dostępna z platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
ID: 228724

Nr ewidencyjny AU-000988
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - Krzysztof Jahns - e-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-26 10:45:00
Miejsce składania ofert: ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
lub
- platforma eb2b
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj