Liczba gości: 1889
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72 dł. ok 1,4 km

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia na roboty budowlane jest poniżej 5 350 000 EUR.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2411.147.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 165.600,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Termin realizacji – 10%
Okres Gwarancji – 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - dostępna z platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
ID: 228433

Nr ewidencyjny AU-000974
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Mroczkowski, e-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-02-17 09:45:00
Miejsce składania ofert: ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
lub
- platforma eb2b
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj