Liczba gości: 962
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu DK nr 32
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu DK 32
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.143.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Termin realizacji Usługi będzie wynosił: minimalnie 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące z uwzględnieniem zasad określonych w Tomie II SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Żodynia w ciągu DK nr 32” stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 16 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 33 600,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Jakość – 26%
Doświadczenie personelu Wykonawcy – 14%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - dostępna z platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
ID: 227329

Nr ewidencyjny AU-000952
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Mroczkowski, e-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-22 09:45:00
Miejsce składania ofert: - platforma eb2b
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj