Liczba gości: 833
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi naprawcze, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu: usługi utrzymaniowe sygnalizacji świetlnych, roboty naprawcze sygnalizacji świetlnych, roboty naprawcze znaków aktywnych i elementów oświetlenia drogowego na terenie Rejonu w Nowym Tomyślu
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.142.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 30.11.2024r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 54.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, nr rachunku
57 1130 1088 0001 3088 4690 0002
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.PO.D-3.2413.142.2020)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 w zakresie działania Oddziału GDDKiA w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a”
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Czas reakcji na zlecenie wykonania usługi - 20%
Doświadczenie personelu - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - dostępna z platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/
ID: 227136

Nr ewidencyjny AU 000950
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Mroczkowski, e-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-21 09:45:00
Miejsce składania ofert: - platforma eb2b
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj