Liczba gości: 996
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - w podziale na 5 części
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.60.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem:https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/225726/roboty-utrzymaniowe-na-terenie-administrowanym-przez-generalna-dyrekcje-drog-krajowych-i-autostrad-oddzial-w-szczecinie-w-podziale-na-5-czesci-1
Termin składania ofert: 2021-02-04 10:50:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj