Liczba gości: 471
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-01
Przedmiot zamówienia: „Projekt i budowa dodatkowych urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.66.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 222335
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj