Liczba gości: 1467
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzka nr 618 – Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 – ul. Daszyńskiego, na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Nowy Rynek w Pułtusku”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzka nr 618 – Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 – ul. Daszyńskiego, na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Nowy Rynek w Pułtusku”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót (nie uwzględniając w terminie okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca)
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja na roboty nawierzchniowe i brukarskie – 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 20 % = 20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 91
e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-12-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 19.11.2020 r., do godz. 11:30

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 26.11.2020r. godz. 11:30

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 01.12.2020r. godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 91;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 91 lub e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Lider, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, ALTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – Partner, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28,
Cena: 4 653 519,81 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.01.2021
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 4 653 519,81
Oferta z najwyższa ceną: 5 499 025,39
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj