Liczba gości: 1130
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od ul. Głównej w miejscowości Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od ul. Głównej w miejscowości Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.48.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: do 16 miesięcy od daty podpisania Umowy z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID), lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych– w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji projektowej w drodze decyzji pnb lub w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID), lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3) Na potrzeby realizacji zamówienia przyjmuje się, że okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do terminu realizacji Umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem oraz na wykonane oznakowanie pionowe - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania I Etapu zamówienia - 5% = 5 pkt.
Termin wykonania II Etapu zamówienia - 5% = 5 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 10% = 10 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-09-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 08.09.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 62;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 62 lub e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekopres Spółka Akcyjna
ul. Julianowska 13
03-338 Warszawa
Cena: 409 973,76 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 28.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 409 973,76 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 546 120,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj